Impossible.

13 tekstów – auto­rem jest Im­possib­le..

Życie jest jak win­da, ale to Ty de­cydu­jesz na które piętro chcesz się udać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 sierpnia 2014, 20:20

Życie to mor­derca ra­dości, który rodzi ból i cier­pienie - Per as­pe­ra ad as­tra ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 października 2013, 13:35

Nie bój się niepo­wodzeń, gdyż tyl­ko one ot­wierają nam oczy na no­we drogi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 października 2013, 13:07

Ob­darz ko­goś uśmie­chem.
Być może to będzie je­go naj­lep­sza mo­tywac­ja do działania. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 września 2013, 20:04

Miłość jest jak skarb - uk­ry­ty, ale wartościowy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 września 2013, 15:04

Znów pat­rzę na niego czując to sa­mo, będąc niezauważal­na w je­go oczach.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 września 2013, 20:18

Tęskno­ta wpro­wadza w zły nas­trój, ale to ona nas umacnia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 września 2013, 16:35

Naj­większy ból spra­wia tęskno­ta za tym ko­go się nie ma .. 
Za tym, które­mu le­piej bez Ciebie ...
Za tym, przez które­go cier­pisz, bo wiesz, że nie odez­wie się. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 września 2013, 19:54

Two­je życie to naj­lep­szy skarb, więc wstań i walcz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 września 2013, 19:50

Cza­sami war­to mieć wy­jeba­ne ... Tak po prostu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 września 2013, 20:15

Impossible.

Zeszyty
  • „ ... ” – Wszel­kie myśli, które w ja­kiś sposób do mnie prze­mawiają.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Impossible.

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2014, 20:20Impossible. do­dał no­wy tek­st Życie jest jak win­da, [...]